Family book of Karl-Anton-Philipp Freiherr von Werther

Spouses